Prisforespørsel

Ønsker du å få en pris på ditt prosjekt? Send oss en prisforespørsel nå.

Prisforespørsel
pine tree branch closeup with blur background

Miljøansvar

Energiforbruk og miljøforurensing er omfattende tema.

Vår klode oversvømmes av miljøgifter og energibruken stiger mer og mer, noe som i de fleste tilfeller skaper ytterligere økning av miljøforurensing. Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

De kunstige stoffene kan avgi giftige gasser og støv til inneluften. Industrien som tilvirker stoffene forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktene utgjør også ofte et framtidig avfallsproblem. Det viser seg i tillegg at holdbarheten til kunstmaterialene ofte er dårligere enn fornuftige naturmaterialer. Men heller ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Svært mange av de vanligste byggematerialene som brukes i dag har skadelige eller ukjente innvirkninger på omgivelser og inneklima. Astma og allergi er et økende samfunnsproblem hvor Norge ligger på verdenstoppen i antall forekomster.

Alle kan risikere å bli berørt, men du kan selv minimere denne risikoen ved og velge dine omgivelser i den utstrekning dette er mulig.

Velger du Nativo® Trefiberisolasjon, velger du et produkt som både skåner miljø, forbruker lite energi, og ikke minst danner grunnlag for et langvarig og sunt inneklima for din familie.

Energieffektivitet er en rød tråd i dagens bygninger. Nativo Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som de fleste andre isolasjonsprodukter, og gir dermed redusert varmetap og energiforbruk for bygninger. I tillegg er isolasjonen miljøvennlig fra vugge til grav, og således bærekraftig for både natur, dyr og mennesker.

Som et ansvarlig isoleringsfirma og utførende entreprenør i byggebransjen, erkjenner Norsk Trefiberisolering sitt ansvar til å bidra med reduksjon av energiforbruk og miljøforurensing i bygninger. Ved å velge innblåst Nativo Trefiberisolasjon i ditt bygg, er du således med å ta miljøansvar!

Passivhus

Passivhus-konseptet ble opprinnelig utviklet av dr. Wolfgang Feist ved Passivhus-insituttet i Tyskland.

Et passivhus har et veldig lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca. 25 % av energibehovet av en vanlig bolig. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, og varmegjenvinning.

Passivhus har fått stor utbredelse i Tyskland og Østerrike, og etter hvert også i andre land i Europa som Sveits, Belgia, Nederland og Sverige. Også i Norge er interessen for passivhus økende, og det er flere store og små byggeprosjekter på gang hvor det planlegges passivhus. Byggeforskriftene er under kontinuerlig endring, og Passivhusstandard vil kunne bli krav på alle boliger i løpet av få år. Dette er et ambisiøst mål fra regjeringen, tatt i betraktning hvor få boliger bransjen har erfaringer med både fra byggefase og bruksfase.

Vi har erfaring med bruk av innblåst trefiberisolasjon fra Bergens første passivhus bygget som enebolig allerede i 2011. Dette prosjektet har gitt oss en tidlig innsikt og erfaring rundt passivhus- og lavenergibygg, da vi også bistod i prosjekteringsfasen. Les mer om dette prosjektet her, hvor du også kan laste ned termograferingsrapport fra prosjektet.

Kriterier for passivhus

 • Årlig oppvarmingsbehov skal ikke overstige 15 kWh/m²år
 • Maksimalt effektbehov til oppvarming skal ikke overstige 10 W/m²
 • Passiv utnyttelse av sol. Dette oppnås med at mye av vindusarealet vender mot sør.
 • Så kompakt bygningskropp som mulig, for å redusere arealet mot det fri, og dermed redusere varmetapet.
 • Superisolert bygningskropp, med U-verdier under 0.15 W/m²K og helst ned mot 0.1 W/m²K (vegg, tak, gulv).
 • Kuldebrofrie ytterkonstruksjoner, med kuldebroverdi under 0.01 W/mK
 • Superisolerte vinduer, med total U-verdi for vinduskonstruksjon under 0.80 W/m²K.
 • En klimaskjerm med minimerte luftlekkasjer, med et lekkasjetall under 0.6 oms/t (ca. 4 ganger bedre enn dagens norske forskriftskrav TEK 10).
 • Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, med virkningsgrad på minst 80 %.
 • Energieffektive hvitevarer og belysning
 • En betydelig andel av varmebehovet til tappevann og romoppvarming dekkes ofte av kompakte varmepumpeenheter som tar varme fra avtrekksluften, jordvarme og/eller termiske solfangere.